Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu www.stowarzyszeniedobroc.pl („Serwis”), Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000205257 (dalej zwana: [Stowarzyszeniem) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”), których jest administratorem.

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez Stowarzyszenie, które zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.

Stowarzyszenie zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności. Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez serwis.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”

2. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników w przypadkach, gdy:

1) wspierają cele Statutowe Stowarzyszenia poprzez dokonywanie wpłat online,
2) zapisują się na newsletter Stowarzyszenia lub wyrażają zgodę na inne działania marketingowe,
3) składają reklamację na działanie Serwisu.

3. Wykorzystywanie zgromadzonych danych osobowych

1. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

1) świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu dostarczania dedykowanych treści, np. newslettera;
2) umożliwienia dokonywania wpłat na rzecz Stowarzyszenia DOBROĆ;
3) rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji na działanie Serwisu;
4) marketingu bezpośredniego;
5) prowadzenia statystyk;
6) analizy zachowań Użytkowników;
7) archiwalnych;
8) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
9) rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Stowarzyszenie jest jego prawnie uzasadniony interes polegający na:

1) zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu ze Stowarzyszeniem przesłania newslettera oraz innych treści marketingowych, na których przesłanie Użytkownik wyraził zgodę oraz umożliwieniu Użytkownikowi dokonania wpłaty,
2) zapewnieniu sprawnego i rzetelnego rozpatrzenia reklamacji na działanie serwisu,
3) prowadzeniu statystyk i analiz, które są niezbędne dla ewaluacji skuteczności prowadzonych działań,
4) wypełnieniu obowiązków nakładanych przez przepisy prawa,
5) przechowywaniu danych w celach archiwalnych,
6) dochodzeniu roszczeń lub obroną przed nimi.

3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

4. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.

5. Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

4. Udostępnianie danych

1. Stowarzyszenie nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

2. Stowarzyszenie jest obowiązane udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

3. Udostępniając dane Użytkowników Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

5. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownik jest uprawniony wnieść o:

1) dostęp do danych; Stowarzyszenie jest obowiązana przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika;

2) sprostowanie danych; jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać ich sprostowania przez Stowarzyszenie;

3) usunięcie danych; Użytkownik jest uprawniony żądać usunięcia jego danych osobowych, a Stowarzyszenie spełnić żądanie, jeśli takie żądanie będzie prawnie uzasadnione;

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych; Użytkownik jest uprawniony żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, gdy jego dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Stowarzyszeniu sprawdzić ich prawidłowość; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Stowarzyszeniu, ale będą potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;

5) przeniesienie danych osobowych; Użytkownik jest uprawniony zażądać przeniesienia danych osobowych przez Stowarzyszenie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i odbywało się w sposób automatyczny;

6) sprzeciw względem przetwarzania danych; Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.

7) Wszelkie przysługujące powyżej żądania Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@stowarzyszeniedobroc.pl

6. Przechowywanie danych

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.

2. Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Stowarzyszenie przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Stowarzyszenie zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

7. Zabezpieczenie danych Użytkowników

Stowarzyszenie podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych. Stowarzyszenie DOBROĆ stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

8. Uprawnienie do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Stowarzyszenie jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawiki 2, 00-193 Warszawa.

9. Kontakt ze Stowarzyszeniem

Ze Stowarzyszeniem Użytkownik może się skontaktować drogą mailową poprzez adres e-mail kontakt@stowarzyszenie@dobroc.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności